United portal for request for electronic administrative services

Връщане на недължимо платени държавни такси за услуги от Централния регистър на особените залози

За връщане на недължимо платена държавна такса, постъпила по банкова сметка на ЦРОЗ към МП (изтегли от тук) или по сметка на Агенция по вписванията (изтегли от тук) се попълва заявление по образец от името на физическото или юридическото лице, което иска връщане на сумата. В заявлението се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на заявителя, както и трите имена и ЕГН. Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи, посочват се причините, поради които се иска връщане, банката и номера на сметката на лицето. Към заявлението се прилага оригинал или заверено копие от платежното нареждане за внесена сума по сметка на Агенцията. Връщането на сумата се извършва само по банков път.

Заявлението може да се подава:

•             електронно -  чрез Системата за сигурно електронно връчване или на адрес - office@registryagency.bg

•             на хартия - в деловодството на Централно управление на Агенция по вписванията или по пощата на адрес:

Агенция по вписванията

гр. София, п.к. 1111

ул. ”Елисавета Багряна” 20