United portal for request for electronic administrative services

В случай на грешки и непълноти при вписване на обстоятелства, допуснати от деловодител вследствие на грешно или непълно снемане на електронния образ от заявленията и приложените към тях документи на хартиен носител, същите се изправят от длъжностното лице по вписванията при вписването.