United portal for request for electronic administrative services

В случай, че е постановен отказ по заявлението имате възможностите по чл. 26 от ЗТРРЮЛНЦ – да подадете ново заявление, като системата позволява да ползвате документите, приложени към предходно заявление, по което е постановен отказ съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ. Това можете да направите като в раздел „Приложения“, натиснете бутона „Избери документи по отказ“ и въведете номерът на заявлението, по което е постановен отказът. След това е необходимо да натиснете бутона „Провери“ и да изберете документите, които желаете да използвате.