United portal for request for electronic administrative services

На 26.07.2023 г. в ДВ, бр. 64 са обнародвани изменения в Закона за особените залози. В Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), воден от Агенция по вписванията вписване, заличаване и обявяване може да се заявяват от адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията (чл.27, ал.3, т.5 ЗОЗ).
Агенция по вписванията ще приема изрично писмено пълномощно за адвокат от длъжник, залогодател, заложен кредитор, ползвател, лизингодател, в което изрично се посочва, че се отнася за представителство пред Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията, като в пълномощното следва да се посочени конкретните правни действия (вписване – първоначално и за промени в обстоятелства, заличаване, обявяване, подновяване и др. или за всички изброени правни действия), за които съответният адвокат е упълномощен/овластен.
Допустимо е представяне на пълномощно от заложни кредитори, длъжници и др., съдържащо горепосочените права в полза на адвокат при заявяване на вписвания, заличавания и обявявания по повече от една партида на залогодател.
При подаване на заявление за вписване на обстоятелства в Централния регистър на особените залози към Агенция по вписванията следва да се прилага декларация, подписана от длъжник, залогодател, заложен кредитор, ползвател и лизингодател, друго лице в предвидените по закон случаи за истинността на заявените обстоятелства. Адвокатите в качеството им на заявители не са оправомощени лица, които могат да подписват декларация по чл.27, ал. 4 от ЗОЗ (Нова - ДВ, бр. 64 от 2023 г., в сила от 01.07.2023 г.)