United portal for request for electronic administrative services

От 29 юли 2023 г. Агенцията по вписванията предоставя възможност за нова услуга за гражданите - електронна автентикация (е-автентикация) чрез ползване на „облачен“ квалифициран електронен подпис. Това създава допълнителни гаранции и възможност за удостоверяване на самоличност, като по този начин се повишава сигурността на ползвателите на електронни административни услуги.

Услугата е достъпна за потребителите на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) – Имотен регистър (ИР), Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛРЦ), Централен регистър за особените залози (ЦРОЗ).“