United portal for request for electronic administrative services

По заявление за вписване на обстоятелства в Централния регистър на особените залози се събират такси, както следва:

1. на договор за особен залог - 140 лв.;

2. на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - 140 лв.;

3. на договор за лизинг - 140 лв.;

4. на запор - 50 лв.;

5. на несъстоятелност - 50 лв.

По заявление за вписване на обстоятелства в Централния регистър на особените залози, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на договор за особен залог - 70 лв.;

2. на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - 70 лв.;

3. на договор за лизинг - 70 лв.;

4. на запор - 25 лв.;

5. на несъстоятелност - 25 лв.

По заявление за промяна на вписани обстоятелства в Централния регистър на особените залози се събира такса в размер 50 лв.

По заявление за промяна на вписани обстоятелства в Централния регистър на особените залози, подадено по електронен път, се събира такса в размер 25 лв.

По заявление за обявяване на актове в Централния регистър на особените залози се събира такса в размер 50 лв.

По заявление за обявяване на актове в Централния регистър на особените залози, подадено по електронен път, се събира такса в размер 25 лв.

За издаване на удостоверение или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка се заплаща такса в размер 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

За предоставяне на електронни документи по ал. 1 се събира такса в размер 5 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща страница.

За предоставяне на цялата база данни от Централния регистър на особените залози и за актуализация на обстоятелствата в нея се събира годишна такса в размер 2600 лв.

Информацията за таксите по различни услуги на Централния регистър за особените залози е достъпна в раздел „Нормативна уредба за ЦРОЗ“ – Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.