United portal for request for electronic administrative services

При извършване на непарична вноска в капиталово дружество, е необходимо да бъде извършена оценка на вноската от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. 
Вещото лице за оценка на непарични вноски дава писмено съгласие за извършване на възложената оценка, освен ако закон изисква специална форма на съгласието, като обменът на информация между назначеното вещо лице и Агенцията по вписванията се извършва по електронен път. След изготвяне на оценката писменото заключение се подписва от всяко от вещите лица саморъчно и се представя в търговския регистър по електронен път с електронния подпис на едно от вещите лица.