United portal for request for electronic administrative services

В чл.15 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изрично са изброени лицата, който могат да заявяват вписване, заличаване и обявяване в регистрите , а именно: 
1. търговеца, съответно юридическото лице с нестопанска цел;
2. прокуриста;
3. друго лице в предвидените по закон случаи; (пр. синдик, ликвидатор, акционер, наследници…..)
4. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.
5. Обявяването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.
Когато заявлението не се подава от заявител, посочен по – горе, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.
Когато заявлението не се подава лично от заявител на хартиен носител в офисите на АВ, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.