United portal for request for electronic administrative services

В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел заявленията и приложените към тях документи се прилаган на български език, както и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като в този случай се представят заедно със заверен превод на български език, Преводът трябва да бъде извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. В ТРРЮЛНЦ се приемат документи с апостил, преведени по посочените по – горе правила.

В ЦРОЗ -  Заявлението и приложенията към него се подават на български език, както и на чужд език със заверен превод на български език.