United portal for request for electronic administrative services

За регистрация в регистър БУЛСТАТ като самоосигуряващо се лице са необходими следните документи:
1. Заявление по образец РБ-2 – заявление за за вписване на обстоятелства, относно физическо лице по чл.3, ал.1, т.9 или осигурител по чл. 3, ал.1, т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ - http://bulstat.bg/uploaded/files/46-RB2.pdf 
2. Декларация по чл. 9 ал. 4 от ЗРБ от заявителя - http://bulstat.bg/uploaded/files/24-decl.pdf 
3.  Документ, удостоверяващ извършването на заявената дейност на територията на Република България, документ за собственост или други документи, когато такива се изискват от закона
 4.  Документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв.

Вписване се заявява от лицето, адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, както е указано в чл. 9 ал. 3 от ЗРБ.
Заявление може да се подаде на хартиен носител във всяко териториално звено на Агенция по вписванията, което е по седалище на окръжен съд или по Интернет с електронен подпис и регистрация на адрес: http://www.bulstat.bg/bg/view/elektronni-uslugi .