United portal for request for electronic administrative services

ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

Настоящата Политика за поверителност има за цел да представи по ясен и достъпен начин информация относно дейностите по обработване на лични данни, във връзка с воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), както и действията по вписване, заличаване и обявяване в него, във връзка с предоставянето на електронни административни услуги, чрез Единния портал за заявяване на електронни услуги (ЕПЗЕУ).

Централният регистър на особените залози е публична електронна база данни, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ). Агенция по вписванията (АВ, Агенцията) води ЦРОЗ, съгласно разпоредбите на ЗОЗ, Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (Наредбата).

Агенция по вписванията отговаря за воденето, съхраняването и достъпа до ЦРОЗ, както и за вписванията, заличаванията и обявяванията в тях.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Агенция по вписванията, с код по БУЛСТАТ 131282355 е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД). Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

За контакт с АВ: гр. София, п.к. 1111, община Столична, район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна” № 20.

Електронна поща:  office@registryagency.bg  

Интернет страница: https://www.registryagency.bg/bg/  

За контакт с Длъжностното лице по защита на личните данните: gdpr@registryagency.bg.

 

ПРЕДМЕТ

 

Настоящата политика за защита на лични данни относно ЦРОЗ се прилага по отношение на всички дейности и операции по обработване на лични данни, които администраторът извършва, както и по отношение на всички услуги, предлагани от Агенцията, независимо от правното основание за обработване на данните.

Агенция по вписванията осъществява своите функции по водене и поддържане на ЦРОЗ при строга нормативна регламентация. В изпълнение на тези свои функции и задачи, вменени ѝ със съответните нормативни актове като Закона за особените залози, Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и др., както и на приложимата подзаконова нормативна рамка, АВ обработва лични данни на физически лица във връзка с поддържането на регистър ЦРОЗ в изпълнение на: (i) свое законово задължение или (ii) при упражняване на официални правомощия, като събира, обработва, съхранява или споделя лични данни съгласно изискванията и при спазване на принципите и разпоредбите на ОРЗД, Закона за защита на личните данни, както и други нормативни актове, имащи отношение към защитата на личните данни на физически лица, или (iii) в обществен интерес.

Дейности по операции на обработване на лични данни са налице във всички случаи, при които при спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АВ, се извършва вписване на залог, учредяван без предаване на заложеното имущество и свързаните с него обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване (чл. 2 от ЗОЗ). Дейности и операции по обработване на лични данни на физически лица са налице и в случаите на осъществяване на задължението на администратора на лични данни по водене, поддържане и осигуряване на достъп до ЦРОЗ, в изпълнение на задължението за осигуряване на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра, съгласно чл. 24 от ЗОЗ. Всички обработки, извършвани от АВ във връзка или по повод информацията, съдържаща се в регистър ЦРОЗ, са посочени в регистъра на АВ за обработките, свързани с регистър ЦРОЗ по чл.30 от ОРЗЛД.

 

 

КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ, ЧИЙТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ВПИСВАНЕ, ЗАЛИЧАВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ)

 

За всеки залогодател в ЦРОЗ се открива персонална електронна партида, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на ЗОЗ. По партидата на залогодателя се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни, включително, когато залогодателят е физическо лице. Обстоятелствата се вписват и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.

Всеки залогодател е длъжен да поиска да бъде вписан в ЦРОЗ, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. В изпълнение на нормативно вменените ѝ задължения и във връзка с предоставянето на съответните административни електронни услуги, чрез ЕПЗЕУ АВ събира и обработва лични данни на физически лица. Вписване и заличаване на обстоятелства, както и обявяване на актове в ЦРОЗ, се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № ЦРОЗ 1-8 към Наредбата.

Във връзка с вписване, заличаване и обявяване в ЦРОЗ, в качеството си на администратор на лични данни, АВ обработва лични данни на следните категории физически лица – субекти на данни, в следните случаи:

 • лични данни за идентифицирането на заявител – физическо лице - длъжник, залогодател, заложен кредитор; заявител – физическо лице, представител на длъжника, залогодателя, съответно заложния кредитор;  физическо лице - купувач и продавач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената; ползвател и лизингодател по договор за лизинг; друго физическо лице в предвидените от закона случаи; физическо лице - адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред Агенцията.
 • лични данни за идентифицирането на лица, посочени в приложените към заявлението документи - в партидата се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни.
 • лични данни за идентифицирането на лицата, посочени в акт на съд, на друг държавен орган или на лица, осъществяващи публични функции - в изпълнение на законово задължение, съгласно чл. 27г от ЗОЗ  АВ обявява получените по служебен път актове на съда, на други държавни органи и на лица, осъществяващи публични функции по партидата на залогодателя.

 

КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ, ЧИЙТО ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВОДЕНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

 

За Агенция по вписванията е налице регламентирано от закона задължение да осигури достъп до:

 • базата данни, съставляваща ЦРОЗ, който е свободен и безплатен;
 • делото на залогодателя, който е регистриран.

Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.

При предоставянето на електронни административни услуги чрез ЕПЗЕУ АВ обработва:

 • лични данни за идентифицирането на физически лица при осъществяване на регистриран достъп на физически лица до базата данни на регистъра и до услугите, предоставяни от АВ във връзка с дейностите по водене и поддържане на регистъра;
 • лични данни за идентифицирането на физически лица при подаване на искане за изправяне на грешки и непълноти;
 • лични данни за идентифицирането на физически лица в подадена жалба срещу отказ;
 • лични данни за идентифицирането на физически лица при подаване на искане за издаване на удостоверения, справки, извлечения;
 • лични данни за идентифицирането на физически лица при подаване на искане за издаване на удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи;
 • лични данни за идентифицирането на физически лица при подаване на искане за предоставяне на услуга за безплатно известяване по електронна поща;
 • лични данни за идентифицирането на физически лица при подаване на искане за извършване на справка по критерии физическо лице.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО АДМИНИСТРАТОРЪТ ОБРАБОТВА

 

В качеството си на администратор на лични данни, в изпълнение на нормативно установени задължения и с оглед изпълнение на предоставените и правомощия при воденето, поддържането и достъпа до ЦРОЗ АВ събира и обработва, следните категории лични данни на физически лица:

 • Във връзка с осъществяване на функциите и изпълнение на задачите по създаване, поддържане и водене на ЦРОЗ, изпълнение на законовите задължения във връзка с вписването на подлежащите на вписване или заличаване обстоятелства и подлежащите на обявяване актове - данни за физическа идентичност – имена, ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане, подпис, адрес, телефон, e-mail за контакт на физическите лица заявители и физически лица, представляващи длъжника, залогодателя, заложния кредитор и др.;
 • Във връзка с предоставянето на услуги като предоставянето на справки, издаването на удостоверения и др. относно вписани обстоятелства и обявени актове, в изпълнение на нормативно регламентирано задължение с оглед публичния характер на водените от Агенцията регистри - данни за физическа идентичност - имена, ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане, подпис, адрес, телефон, e-mail за контакт на физическите лица заявители на услуги във връзка с идентифициране на заявителите, както и във връзка с автентикацията на физически лица, ползващи регистриран достъп до базата данни на съответните електронни регистри.
 • Във връзка с предоставянето на други услуги като известяване по електронна поща  и др. - данни за физическа идентичност -  имена, ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане, подпис, адрес, телефон, e-mail за контакт на физическите лица заявители на съответната услуга.
 • Във връзка с работата на устройствата, уебсайтовете и приложенията чрез които Агенция по вписванията предоставя услуги:
 • технически данни – IP адреси, MAC адреси, име на устройство, история на посещавани сайтове. Събират се данни в лог файлове. Тази информация съдържа IP, използван браузер, операционната система, кога е посетен уебсайта на АВ, посетените страници. IP адреса на потребителите за проверка или установяване на идентичността им се използва само в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законово задължение.
 • „бисквитки”  - уебсайтът на АВ, включително ЕПЗЕУ в частта, през която се достъпва ЦРОЗ, използва „бисквитки”, необходими за неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, за работа на банера за съгласие с използваните бисквитки. Чрез съответна настройка на съответния браузер, винаги може да се изключат „бисквитките“, но в този случай е възможно да се загуби част от функционалността на някои от услугите. В случай че се използва линк, който препраща в друг сайт, той ще има собствени „бисквитки“ и политика за сигурност.

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

За осъществяване на функциите и изпълнение на задачите по създаване, поддържане и водене на ЦРОЗ в изпълнение на законовите задължения във връзка с вписването на подлежащите на вписване обстоятелства и подлежащите на обявяване актове – чл. 6, пар. 1, б „в” и б. „д” от ОРЗД, във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора. Лични данни на физически лица се обработват във връзка със спазване на законово задължение и упражняване на официални правомощния, предоставени на администратора с оглед на разпоредбите на ЗОЗ, Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Закона за промишления дизайн, Закон за топологията на интегралните схеми, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни и приложимата подзаконова нормативна уредба, като Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до ЦРОЗ и др.

За предоставянето на услуги като осъществяването на справки, предоставянето на удостоверения и други услуги относно вписани обстоятелства и обявени актове, в изпълнение на нормативно регламентирано задължение с оглед публичния характер на водените от Агенцията регистри - чл. 6, пар. 1, б. „в” и б. „д” от ОРЗД, във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

Относно работата на устройствата, уебсайтовете и приложенията, чрез които АВ предоставя услуги - чл. 6, пар. 1, б „в” ОРЗД – изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора във връзка с предоставянето на електронни услуги по воденето и поддържането на електронните регистри, както и във връзка с електронното заявяване на вписване, заличаване и обявяване на подлежащи на вписване обстоятелства и подлежащи на обявяване актове, респ. чл. 6, пар. 1, б. „а” – на основание съгласието на субектите относно предоставянето на електронни услуги, както и на основание чл. 6, пар. 1, б. „в” и б. „е” - обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора с цел удостоверяване на потребителски профили, автентикация на потребители, подобряване на качеството на електронните услуги предоставяни от АВ и др.

Агенция по вписванията не обработва лични данни, които са предоставени от субект на данни без наличие на правно основание по чл. 6 от ОРЗД или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент. В срок от един месец от узнаването администраторът връща личните данни, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава.

Агенция по вписванията не обработва лични данни на деца, освен в случаите, когато такова обработване е в изпълнение на законово задължение, което се прилага по отношение на администратора (напр. в изпълнение на законово задължение при наследяване, се прилагат удостоверения за наследници, съдържащи данни и за деца, актове за раждане на малолетни и непълнолетни и др.).

В качеството си на администратор на лични данни, предоставящ услуги по електронен път, АВ предприема подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единния граждански номер или личния номер на чужденец да е единственото средство за идентификация или автентикация на потребителя при предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга.

За пълен достъп до функционалностите и услугите на ЕПЗЕУ е необходимо да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за автентикация (КЕП, сертификат, издаден от АВ или ПИК на НАП).

 

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Във връзка с изпълнение на функциите и задачите си, предоставянето на услуги, АВ събира и обработва лични данни, както следва:

 • Чрез приемане на заявление за вписване, заличаване и обявяване, подадено на хартиен носител, се проверява самоличността на заявителя от служител на Агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя.
 • чрез попълване на данни във връзка с  идентификацията/автентикацията на ползвателите на услуги, предоставяни от Агенцията по електронен път, когато се ползват услуги с регистриран достъп до базата данни на ЦРОЗ - приемане на заявления за вписване, заличаване и обявяване, на жалби и искания и за приемане на актове на съда, както и актове на държавен орган и на частен съдебен изпълнител, по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронното управление, както и издава актове и извършва действия по административно обслужване по електронен път.
 • при извършване на проверка по чл. 28 от ЗОЗ Длъжностното лице по вписванията има право на достъп за служебни цели:
 • до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за установяване и проверка на данните за гражданската регистрация на лицата. Редът и начинът за предоставяне на информацията се определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съобразно Закона за гражданската регистрация;
 • до Информационната система на Нотариалната камара за установяване и проверка на документи с нотариално удостоверен подпис, както и до други регистри, поддържани от държавни или общински органи и лица, осъществяващи публични функции. Достъпът до данните в информационната система на Нотариалната камара на длъжностните лица по вписванията се извършва по реда на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
 • чрез обработване на данни за IP адрес, MAC адрес и „бисквитки”.

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 

Агенция по вписванията в качеството си на администратор на лични данни, не предоставя личните данни на физически лица на трети лица/страни, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора или в случай, че е налице законово основание за предоставянето на такива данни, както следва:

 • АВ предоставя лични данни на физически лица на трети лица/страни единствено при изпълнение на законосъобразно искане за издаване на удостоверения, справки, извлечения, при подаване на искане за издаване на удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи, при подаване на искане за извършване на справка по критерии физическо лице.
 • АВ може да предоставя информация, представляваща лични данни, с правоохранителните и правоприлагащите органи и институции в отговор на законни искания по конкретна проверка.
 • АВ може да предостави лични данни на други администратори на лични данни като дружества, предоставящи пощенски и куриерски услуги, банки, както и на обработващи лични данни, които извършват обработване на лични данни от името на администратора, при спазване на изискванията на Регламента, при изпълнение на законови изисквания, поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с физически лица, лица по гражданско правоотношение, на лица, предоставящи облачни услуги, лица, извършващи дейност по поддръжка на уебсайта на Агенцията, порталът за електронни услуги и др. Обработването се извършва въз основа на договор или друг правен акт, като обработващия данни предоставя гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработката ще отговаря на стандартите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и ще гарантира защитата на правата на физическите лица.
 • Агенцията осигурява безплатен служебен достъп до ЦРОЗ на съда, на държавните органи, на местните органи и на други лица, както и на лицата, на които е възложено упражняването на публична функция.

Агенцията може да предоставя чрез специализирани услуги за автоматизиран достъп до Централния регистър на особените залози следните функционалности:

 • търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен залогодател;
 • абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 22 от Закона за особените залози;
 • абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по партидата на определен залогодател.

Специализираните услуги за автоматизиран достъп се предоставят срещу заплащане на държавна такса, определена с тарифата по чл. 25, ал. 2 от ЗОЗ. Редът и начинът на предоставянето на тези услуги се уреждат в общи условия, приети от АВ.

 • АВ може да предава лични данни на физически лица към физически и юридически лица, установени в държави и международни организации извън ЕС и ЕИП при спазване на изискванията, предвидени в ОРЗД, а именно: когато за съответната държава или международна организация е установено наличието на адекватно ниво на защита с решение на ЕК; при наличие на алтернативен правен механизъм – подходящи гаранции, с който се гарантира спазването на изискванията на ОРЗД; при наличие на други основания (дерогации), предвидени в ОРЗД, като например изрично съгласие на субекта на данните.

 

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВА И ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 

 • ИСКАНИЯ ПО ЗДОИ - във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. АВ предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.
 • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - в АВ, включително при посещение за целите на използване на регистър ЦРОЗ, се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 30 дни, след което автоматично се заличават. При инцидент, свързан със сигурността, съответният запис може да бъде запазен за по-дълъг срок, колкото е необходимо за по-нататъшното разследване на инцидента. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.
 • ПОСЕТИТЕЛИ - обработването на лични данни на посетители на сгради/помещения на АВ се извършва чрез служители, осъществяващи охраната. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, които ги посещават. Охраната и пропускателният режим в сградата в гр. София на ул. „Елисавета Багряна“ № 20, се осъществява от служители на ГД „Охрана“. Охраната и пропускателния режим в офисите на Агенцията в страната се осъществява съобразно правилата на сградите, в които се намират помещенията, ползвани (стопанисвани) от АВ.
 • ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ДРУГИ ИСКАНИЯ - жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията на АВ, се подават по реда и условията на действащото законодателство. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред АВ, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на Агенцията в тази връзка, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в нормативен акт.

 

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Срокът на съхранение на личните данни е различен в зависимост от целите и основанието, на което се обработват.

 • Когато данните се обработват на правно основание, посочено в нормативен акт, се съхраняват съобразно посоченото в него.
 • Документите, подадени на хартиен носител, се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление – чл. 66, ал. 1 от Наредба № Н-3 от 31 юли 2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози (Наредбата).
 • Копия от издадените удостоверения по чл. 72 от Наредбата се съхраняват в 5-годишен срок от издаването им.
 • Документи, подадени по електронен път – до замяната им с актуални документи с актуални данни (чл. 5, пар. 1, б. „г“ от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • След изтичането на посочените срокове и в случай, че не съществува законово основание, свързано с подлежаща на архивиране информация, съответните документи и/или електронни записи, съдържащи лични данни, се унищожават.

 

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – СУБЕКТИ НА ДАННИ

 

Всяко физическо лице, субект на данни има право да получи достъп до отнасящите се до него лични данни, съхранявани от АВ, да поиска тяхното коригиране или заличаване, ако не съществува законово задължение за тяхната обработка, или ограничаване на обработването.

Субектите на данни упражняват правата си по ОРЗД чрез подаване на писмено заявление, включително такова в електронна форма, подписано с КЕП, до Агенция по вписванията на следния адрес: гр. София, п.к. 1111, община Столична, район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна” № 20 или на официалния електронен адрес на Агенцията: office@registryagency.bg,  при спазване условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

 

На електронната страница на Агенцията е посочена и електронна поща за контакт по въпроси, свързани с лични данни, а именно: gdpr@registryagency.bg.

 

В случай на нарушение субектите на данни имат право да отправят запитвания и жалби до надзорния орган Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Данни за контакт с КЗЛД: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

 

Настоящата Политика е публично достъпна на официалната интернет страница на АВ: https://www.registryagency.bg/bg/.

 

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Агенция по вписванията си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяни на разположение на субектите на данни на уебсайта на Единния портал за електронно заявяване на административни услуги.