United portal for request for electronic administrative services

Незаверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават на всяко лице, като издаването на незаверения препис се отбелязва в регистъра за справки по чл. 33а, буква "е" от Правилник за вписванията. В регистъра за справки се отбелязват името и ЕГН на лицето, получило незаверения препис.

Заявлението за издаване на препис (https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2022/07/28/zaiavlenie_za_izdavane_na_prepis.pdf)  може да се подаде в съответната Служба по вписвания по местонахождение на имота, за който се иска издаване на незаверен препис.

 

Когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира такса в размер един лев за първа страница и 0,10 лв. за всяка следваща страница.