United portal for request for electronic administrative services

Удостоверение за имот отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма. Необходимите документи за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот са:

  • Копие от документи за собственост, обхващащи заявения период;
  • Кадастрална скица/схема, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър при наличие на одобрена кадастрална карта. Ако в района не е налична одобрена кадастрална карта и заявлението касае поземлен имот, се представя актуална скица, издадена от Общината, по местонахождение на имота;
  • Документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Заявлението за издаване на удостоверение за имот може да се подаде в съответната Служба по вписвания по местонахождение на имота, за който се иска издаване на удостоверение. Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.

Заявлението за издаване на удостоверение за имот може да се подаде и по електронен път чрез Единен портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ)  https://portal.registryagency.bg. За да се заяви услугата е необходимо да се автентикирате с потребителско име и парола, КЕП или сертификат, издаден от АВ или ПИК на НАП (в случай че е конфигуриран достъп с ПИК на НАП). Заявлението може да се подава по електронен път, през ЕПЗЕУ само с КЕП.

 

За издаване на удостоверение за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси: за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.; за издаване в срок до 3 работни дни - 30 лв.

 

 

Удостоверението за лице показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно лице. Необходимите документи за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за лице са:

 

Заявление за издаване на удостоверение за лице може да се подаде по следните два начина:

  • до съответната Служба по вписвания, в която ще се извърши проверка за направени на името на едно лице вписвания, отбелязвания и заличавания.
  • по електронен път чрез Единен портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ)  https://portal.registryagency.bg. За да се заяви услугата е необходимо да се автентикирате с потребителско име и парола, КЕП или сертификат, издаден от АВ или ПИК на НАП (в случай че е конфигуриран достъп с ПИК на НАП). Заявлението може да се подава по електронен път, през ЕПЗЕУ само с КЕП.

Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.

 

За издаване на удостоверение по лице се събират следните такси за издаване: за издаване в срок до 7 работни дни - 5 лв.; за издаване в срок до 3 работни дни - 10 лв.; за издаване в срок до 8 работни часа - 25 лв.