United portal for request for electronic administrative services

Съгласно чл. 25 от Закон за особените залози, при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове в Централния регистър на особените залози, за извършване на писмени справки и за издаването на удостоверения се събира държавна такса. В случаите, в които длъжностното лице по вписванията в Централния регистър на особените залози е постановил мотивиран отказ по подаденото заявление за вписване, заличаване или обявяване, се усвоява заплатената държавна такса.

Мотивираният отказ може да се обжалва пред съответния окръжен съд. Когато компетентният съд постановява решение, с което дава задължителни указания да се извърши исканото вписване, заличаване или обявяване, изпраща решението, като вписване, заличаване или обявяване се извършва по реда на постъпването на заявлението и има действие от датата на подаване на заявлението за вписване.